THÔNG BÁO: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Lượt xem:

Đọc bài viết

 PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA

Số: 05 /TB-MH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại An, ngày  09  tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

        Thực hiện công văn số 113/PGDĐT-VP, ngày 9/5/2021 của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19”. Trường THCS Mỹ Hòa thông báo quý thầy cô, phụ huynh và học sinh các nội dung:

+ Học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

+ Trong thời gian nghỉ học các em ở nhà, không tập trung đông, khi cần thiết phải ra ngoài cần đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19.

+ Ôn tập để khi đi học lại kiểm tra học kỳ đạt kết quả.

+ Theo dõi website của trường (thcsmyhoa.pgddailoc.edu.vn) để nhận bài học trực tuyến.

+ Những em đi về từ vùng có dịch phải khai báo ngay với trạm y tế và báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm.

+ Quý thầy cô, phụ huynh học sinh nhắc nhở các em thực hiện tốt thông báo.

Nay thông báo.

Hiệu trưởng – Lê Văn Tài